Nadere informatie volgt zodra deze beschikbaar is.

Aanmelden voor deze studiedag

naam + voorletters

Werkzaam in*:

e-mail

postadres

postcode + woonplaats

neemt deel aan de Studiedag xxx op 00-00-2016*

neemt ook deel aan het diner*

*s.v.p. aanvinken wat van toepassing is.

Aangemelde verklaart lid te zijn van het Juridisch Genootschap in het arrondissement Maastricht en heeft de bijdrage van € 200,- voldaan op rekeningnummer NL64INGB0000746835 bij de ING-bank o.v.v. naam t.n.v. Juridisch Genootschap i/h arrondissement Maastricht.